Home

Vad är Energy Management (EM)? Energikostnaderna för uppvärmning, som 2005 var ca 125 kr/m2, kan reduceras med ca 15% i bostadshus och avsevärt mer i industriella / kommersiella fastigheter Driftskostnadsreduktion motsvarande ca 150.000 för ett bostadshus på 100 lägenheter under innehållandet av 22 °C +/- 1 °C

Vad kostar EM? BFM AB erbjuder EM service enligt ett 3-årigt EM-avtal, inkluderande hyra av ett Internetbaserat styr & övervakningssystem NetController (NC) utan investeringar. Lönsamheten i EM tjänsten garanterar att värdet på den upparbetade driftkostnadsreduktionen ej får överstiga tjänstens kostnader.

Hur realisera EM? BFM AB levererar NC för installation av fastighetsägarens personal. Då NC systemet i huvudsak kommunicerar med anslutna enheter via radio understiger normalt installationstiden 3 timmar och utan avbrott av värme och varmvatten för de boende

Varför reduceras driftskostnaderna ? NC reglerar och övervakar fastighetens värmesystem efter innetemperaturen i referensbostad och utnyttjar därmed byggnadens värmelagrande förmåga. Temperaturen på radiatorerna höjs efter det att rådande vindbelastning på bostaden och sänks då dess innetemperatur stiger beroende på ökad solinstrålning eller annan gratisvärme

Hur många fastigheter har tecknat EM avtal? BFM AB har sedan 2001 tecknat avtal på EM-tjänsten på ca 100 fastigheter resulterande i lägre driftskostnader, lägre miljöbelastning och högre avkastning på fastighetsförvaltningen.

Hur beställer jag EM? BFM AB översänder EM avtal. Fastighetsägaren undertecknar det ena exemplare som returneras till BFM AB. Efter mottagandet av EM-avtal översänds NC inklusive montage anvisningar. NC ansluter till Internet via mobiltelefonnätet och etablerar fastighetens hemsida för information till berörd personal och larmmedelande som E-post vid driftstörningar.Last modified: 01/12/05