Energy Management (EM), en Internet baserad service

Energy management

Beställaren har med undertecknandet av detta avtal överlåtigt arbeten bestående av kontinuerlig driftanalys, driftoptimering på VVS tekniska anläggningar inom fastigheter enligt bilaga och service på hyrt Internetbaserat Styr- och Övervaknings system under den primära avtalstiden, 36 månader till BFM. Beställaren erhåller, via Internet, månatlig energirappor-tering, kontinuerlig driftsoptimering, larm förmedling som E-post. och full insyn i funktionen hos anslutna anläggningar och avtalade tjänster.

Drift management

Leverantören ska inom sitt åtagande genomföra energieffektivisering genom kontinuerlig energi & funktionskontroll, driftanalys, driftsoptimering och rapportering

Förebyggande service

Leverantörerens arbete inkluderar ej förebyggande och periodiskt underhåll eller akut service och reparation på yttre enheter som temperaturgivare, ställdon, motorventiler, motorer och elektriskt apparatskåp eller VVS installationer

Akut service

Beställaren skall informera hyresgäster över outsourcing av Drift Management för felanmälan på styr och reglersystem för värme och ventilation. Leverantören skall vid larmtillstånd eller felanmälan inom 6 timmar, under normal arbetstid, påbörja arbete med felsökning och avhjälpande arbeten.

The Link2Web system

Energy Management systemet Link2Web utgörs av ett Webhotell med programvaran Link2Web och lokala klienter, NetController, för anslutna värme respektive ventilations anläggningar

Principal drawing
NetController, 100% designed for Energy Management by the Internet.Real Estate: cost reduction with Energy Management in US $

Build.

Year

MWh

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

V-fall12

2005

284

1066

917

1067

1220

878

350

218

276

774

1061

604

0

Morkulla

2005

240

187

181

243

501

476

322

237

375

619

683

353

0

Lede 16

2005

628

1286

1348

1030

14

-435

-817

325

306

108

2458

2392

0

Lede M

2005

583

45

53

291

729

816

637

592

376

955

188

14

0

Lotslöjt

2005

613

0

0

0

0

0

621

0

11

2526

2126

0

0

Intagan

2005

380

0

0

0

0

282

664

724

772

336

-10

-73

0

Yrket

2005

410

0

0

0

0

104

270

261

130

372

1091

90

0

Total

US $


2584

2499

1663

2631

2121

2047

2357

2246

5690

7597

3380

0Detta avtal omfattar följande dokument vilka gäller i angiven ordning.

Avtal över Drift Management

Teknisk bilaga

1 Bakgrund

Beställaren har genom ”outsourcing” av Drift Management beslutat om extern drifts-, funktion-, energi- och miljöoptimering med åtföljande driftskostnads reducering.

2 Leverantören´s åtagande

2.1 Energieffektivisering

Leverantören skall för energieffektivisering använda ett hyrt Internet baserat styr-, regler- & övervakningssystem, (NetController) som genom Leverantörens kontinuerliga arbete med driftanalys och funktionskontroll skall medföra en kvalitet säkrad drift och effektiv energianvändning.

2.2 Drift & Funktionsansvar

Leverantören ansvarar för den dagliga driften av värmeanläggningen och skall verka för att denna uppfyller överenskomna temperaturer och driftdata specificerad i bilaga. Detta ansvar begränsas till att enbart omfatta arbete till att upprätthålla avtalat klimat med styr och övervakningssystemet

2.3 Förebyggande underhåll

Leverantören utför under avtalstiden erforderliga underhåll och reparationsarbeten på datorsystem och NetController (-s).

2.4 Statistik

Leverantören kvalitetsäkrar sitt arbete och informerar beställaren genom felrapportering och energirapporter via Internet, http://L2W.com innehållande en sammanställning över följande månatliga driftstatistik:

·        Total värmeförbrukning, verklig och normalårskorrigerad

·        Uppnådd energibesparing i förhållande till referensårets normalårsförbrukning (året före avtal)

·        Innomhustemperatur i referenspunkt (-er)

Referensårets normalårskorrigerade värmeförbrukning framgår av energileverantörens fakturor och skall av parterna fastläggas i bilaga och inkludera energi för varmvattenberedning..

3 Beställaren´s åtagande

3.1 Allmänt

Beställaren skall bereda Leverantören tillträde till fastighetens lokaler i den omfattning som erfordras för att kunna uppfylla  åtaganden enligt detta avtal, kostnadsfri bredbands anslutning till Internet samt potentialfri anslutning på mätutrustning för värmeenergi. Underhåll av befintligt VVS anläggningar, ställdon och motorventiler  utförs av beställarens driftspersonal.

3.2 Teknisk dokumentation

Beställaren tillhandahåller den aktuella tekniska dokumentation (ritningar, scheman, anvisningar etc.) som behövs för att Leverantören ska kunna fullgöra sina åtaganden samt kvartalsvis kopior av energi leverantörens månatliga faktura.

3.3 Elteknisk installation

I Beställarens åtagande ingår elteknisk installation av hyrd NetController. Detta arbete beräknas understiga 2-3 arbetstimmar

3.4 Hyresavtal

Av Leverantören levererarad NetController NT6011 hyrs av Beställaren under avtalstiden. Efter utgången av den primära avtalstiden 36 månader övergår hyrd utrustning i Beställarens ägo utan kostnad.

4 Garanti

4.1 Lönsamhetsgaranti

Leverantörens faktureringen enligt detta avtal, exklusive bredbands / GPRS-trafik kostnader, avtalas att på årsbas ej överstiga värdet på den uppnådda reduktionen av värmeenergi, (graddagskorrigerat till normalår) och elenergi för motordrift

4.2 Annat nyttjande

Ändringar som företas eller förekommer beroende på om, tillbyggnad eller annat nyttjande som påverkar angiven referens förbrukning och garanti

skall efter förhandling leda till nytt referensvärde som dokumenteras i protokollförd handling mellan Beställaren och Part kallar till förhandling.

5 Debitering

§ 5.1 Hyresersättning

Leverantören ersättning för hyreskostnader och kostnader för programunderhåll enligt detta avtal utgör 1.000 kr/månad exklusive moms.

§ 5.2 Energy Management Ersättning

Energy Management service debiteras  med 0,36 %/månad av värdet på fastighetens normalårskorrigerade energi förbrukning inklusive alla avgifter och skatter.

Leverantörens ersättning enligt § 5 faktureras kvartalsvis i förskott med 1:a faktura en månad efter materialleverans, 30 dagar netto. Efter varje fullgånget avtalsår översänder Leverantören en uppställning av värdet på upparbetad besparing och betalad ersättning för EM-avtalet. Över- eller underskott regleras enligt §9

6 Avtalets överlåtelse

Avtalet för ej överlåtas utan motpartens skriftliga medgivande.

7 Ägarbyte

Beställaren skall utan dröjsmål meddela Leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, person / org. nummer, adress och telefonnummer till den nya ägaren. Om den nya ägaren övertar avtalet upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägning.

8. Avtalets giltighet

Detta avtal omfattar fastigheter enligt bilaga och påbörjar sin giltighet 30 dagar efter undertecknandet / materialleverans och upphör att gälla efter utgången av tre (3) år. Om avtalet ej uppsägs, senast 6 månader före dess utgång, förlängs det automatiskt med ytterligare 12 månader åt gången.

9. Beräkning av energibesparing

Värdet på Leverantören´s energibesparing beräknat enligt:

Besparingsvärde = (V ref - V) * Ev kr/år

V ref = den normalårskorrigerade värmeförbrukningen i fastigheten före EM-avtal inkl. varmvattenandel

V = förbrukad värmeenergi (normalårs korrigerad enligt graddagar, SMHI).

Ex. normalårskorrigerad energiförbrukning värme före EM-avtal 500 MWh. Efter ett år med EM-avtal blev värmeförbrukningen 425 MWh. Energipris enligt leverantörens fakturor inkl. alla avgifterär 0,70 kr/kWh för aktuellt år. Driftstiden för radiatorpump har reducerats genom pumpstopp under tiden 10.6 – 20.9

Erlagd ersättning 17.220 kr/år:

Att återbetalas av leverantören till beställa-ren:

17.220 – 56.280 = 0 kr

10. Allmänt

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholm handelskammares skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Ändringar till detta avtal skall ske skriftligen.

Detta avtal har skrivits i två likalydande exemplar och undertecknats, varefter parterna har tagit vars sin.

Datum  2006-….-…..

 

Beställare     ……………………….

 

Leverantör    ……………………….

 

BFM ABTeknisk bilaga

 

Leverandören levererar NetController för värmecentral med anslutning till

Värmeenergimätare

Värmesystem

Varmvattensystem

 

Förteckning av apparater och komponenter som Leverandören utför Drift Management på:

Beteckning                         Beskrivning                                                                   Drifttid

NC6021                             Fjärrvärmecentral                                                            24 timmar

 

Avtalade temperaturnivåer:

Anläggning                         Temperatur                        Anm:

Värmesystem                       efter behov

Radiatorsystem                    utetemperaturstyrd               stoppas > 17 º C ute och 15.6 – 15.9

Varmvatten                          55 +/- 2 º C

Bostad / Kontor                   22 +/- 1 º C

 

Inkluderade fastigheter:

Beskrivning

Lägenh. st

Uppv.yta m2

Energi MWh

KWh/m2

Vatten  m3

L/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensvärde utgör respektive fastighets normalårskorrigerade energiförbrukning i MWh enligt energileverantörens fakturor. Ovanstående tabell skall kompletteras med data av beställaren och verifieras genom att kopior av fakturor


Last modified: 01/12/05